Norsk bygningsfysikkdag 24. november 2005

Fuktteknisk prosjektering – lønnsom forebygging

Fuktskader har vist seg å være både dyrt og farlig; anslagsvis 60–80 % av alle byggskader skyldes fukt eller følgevirkninger av fukt, og inneklimarelaterte helseproblemer gjør hverdagen vanskelig for stadig flere. Dette har ført til et sterkt fokus på håndtering av fukt- og muggsoppskader, mens forebygging av fuktskader ikke har fått samme oppmerksomhet.

Bygningsfysikken er et viktig fagfelt hvis man vil unngå fuktproblemer. Riktig prosjektering kan forhindre mange av skadene og helseproblemene som skyldes fuktskader.

Norsk bygningsfysikkdag
Den første norske bygningsfysikkdagen ble arrangert 24. november 2005. Målet med arrangementet var å sette fokus på bygningsfysikk og skape et koblingspunkt mellom forskning og praktikere. Norsk bygningsfysikkdag skal bli en årviss hendelse som samler hele fagmiljøet. I år fokuseres det spesieltpå selve prosjekteringsprosessen.

Arrangementskomité
Arild Gustavsen, førsteamanuensis, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Jan Vincent Thue, professor, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Stig Geving, dr.ing., Norges byggforskningsinstitutt
James P. Rydock, PhD, NTNU/Norges byggforskningsinstitutt
Berit Time, dr.ing., Norges byggforskningsinstitutt

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, og Byggforsk (Norges byggforskningsinstitutt). Seminaret er støttet økonomisk av Husbanken.

Program

09.30 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Innledning

 • Velkommen
 • Fuktskader
 • Fukt og innemiljø
 • Status for bygningsfysikk og fuktteknisk prosjektering i Norge
  Stig Geving, dr.ing., Byggforsk

PROSJEKTERINGSPROSESSEN I FRAMTIDEN

10.30 Spesialrådgivere i bygningsfysikk?

 • Erfaringer fra spesialrådgivning
 • Når bør spesialrådgiver benyttes?
 • Samspill arkitekt/spesialrådgiver
 • Hvordan bør prosjekteringen organiseres?
 • Kompetansekrav
  Pål Ketil Eian, sivilingeniør, Norconsult

11.00 "All god arkitektur lekker"

 • Hvorfor lekker ny arkitektur, resultater fra Ph.D.-studium
 • Bedre rutiner eller økt kompetanse?
  Ævar Hardarson, sivilarkitekt, Ph.D.-stipendiat, Fakultet for arkitektur og billedkunst, NTNU

11.30 Diskusjon

12.00 Lunsj

NYE HJELPEMIDLER

11.00 Nytt "ekspertsystem" for fuktsikker bygging og prosjektering
         Stig Geving, dr.ing., Byggforsk

13.00 Moisture design - international experiences and trends

 • WUFI moisture program, possibilities and limitations
 • Use of a moisture program in practical design
  Andreas Holm , Dr.ing., Fraunhofer, Institut für Bauphysik, Germany

13.45 Introduksjon av norsk versjon av WUFI-programmet
         Arild Gustavsen, førsteamanuensis, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

14.00 Kaffepause m/kake

HVA SKJER PÅ FORSKNINGSSIDEN?

14.20 Internasjonal forskning

 • IEA Annex 41 – Whole building heat-, air- and moisture response
 • Høydepunkter fra 7th Nordic Building Physics Symposium 2005
  James P. Rydock, Ph.D., NTNU/Byggforsk

14.50 Klima 2000
         Stig Geving, dr.ing., Byggforsk

15.15 Fuktrelaterte prosjekt- og hovedoppgaver ved NTNU
         Arild Gustavsen, førsteamanuensis, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

15.30 Veien til riktig utførte bygg

 • Presentasjon av et nystartet prosjekt støttet av Byggekostnadsprogrammet
  Svein Bjørberg, prof. II, Multiconsult AS

15.40 OPTIVATØR – Optimal oppvarming og tørking av bygninger i byggefasen

 • presentasjon av et pågående bransjeprosjekt
  James P. Rydock, Ph.D., NTNU/Byggforsk

16.00-16.30 Avsluttende diskusjon og oppsummering