Norsk bygningsfysikkdag 30. november 2006

  • Nye energikrav i Teknisk Forskrift – konsekvenser for byggeteknikken
  • Eksempler fra bygningsfysisk rådgivning
  • Praktiske nyheter fra forskningsfronten

Norsk bygningsfysikkdag skal være et viktig koblingspunkt mellom forskere og praktikerne. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygninger bedre bl.a. med hensyn på energibruk og for å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne. Norsk bygningsfysikkdag ble arrangert for første gang i 2005, og ble svært positivt mottatt av bransjen og fikk god oppslutning. Målet er at dagen skal gjentaes årlig og at arrangementet skal samle hele fagmiljøet.

Årets arrangement fokuserer på de nye energikravene som vil komme i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), og konsekvenser disse forandringene vil ha på byggeteknikken og bygningsutformingen. Diskusjonen vil baseres på utkastet til TEK, og hvilke konsekvenser disse vil ha dersom de blir innført fra 1. januar 2007.

Videre vil det bli gitt eksempler på bygningsfysisk prosjektering og praktiske konsekvenser av ny forskning, med spesiell fokus på fukt i bygninger.

Arrangementskomité
Jan Vincent Thue, professor, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Arild Gustavsen, førsteamanuensis, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU/SINTEF Byggforsk
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, og SINTEF Byggforsk.

Seminaret er støttet økonomisk av Husbanken.

Program

09.30 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Innledning

  • Velkommen
  • Bygningsfysikk som eget fagområde
  • Energibruk i bygninger
  • Fuktskader er gjengangere
    Jan Vincent Thue, prof., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

NYE ENERGIKRAV I TEKNISK FORSKRIFT – KONSEKVENSER FOR BYGGETEKNIKKEN (Møteleder: Jan Vincent Thue)

10.10 Nye energikrav i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK), resultater fra høringsrunden
Gunnar Grini, siv.ing., Statens bygningstekniske etat
10.40 Konsekvenser for arkitekten
Rolf Hagen, siv.ark., Context AS
11.00 Konsekvenser for småhusprodusenter
Lars Myhre, dr.ing., Mesterhus Norge
11.30 Kuldebroer
Håkon Einstabland, siv.ing., SINTEF Byggforsk
11.50 Bygningens tetthet – infiltrasjon
Tormod Aurlien, dr.ing., SINTEF Byggforsk

12.10 Diskusjon

12.30 Lunsj

EKSEMPLER PÅ BYGNINGSFYSISK PROSJEKTERING (Møteleder: Stig Geving)

13.30 Ombyggingsprosjekter og krevende prosjektering mht. energi og fukt
Pål Ketil Eian, sivilingeniør, Norconsult
14.00 Fuktsikre badeanlegg
Erik Algaard, rådg. ing. Bygningsfysikk, MULTICONSULT AS

PRAKTISKE NYHETER FRA FORSKNINGSFRONTEN (Møteleder: Stig Geving)

14.30 Sålbenk- og gesimsbeslag – resultater fra slagregntester
Tore Kvande, dr.ing., SINTEF Byggforsk

14.50 Kaffepause

15.05 Fuktsikring av konstruksjoner under grunnen – ny anvisning fra SINTEF Byggforsk
Peter Blom, dr.ing., SINTEF Byggforsk
15.25 Rafteløsninger i kalde luftede tak og risiko for snøinndrev. Resultater fra vindtunnelforsøk.
Arild Gustavsen, førsteamanuensis, dr.ing., NTNU/SINTEF Byggforsk
15.45 Bruk av klimadata for bygningsfysisk prosjektering – metoder for geografisk differensiering. Resultater fra et dr-grads arbeid.
Kim Robert Lisø, Ph.D., SINTEF Byggforsk

16.05-16.30 Diverse nyheter, oppsummering og diskusjon