Norsk bygningsfysikkdag 28. november 2007

  • Nye energikrav – nye løsninger
  • Bygningsfysikk i praksis
  • Praktiske nyheter fra forskningsfronten

Norsk bygningsfysikkdag skal være et viktig koblingspunkt mellom forskere og praktikerne. Målgruppen for dagen er derfor alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygninger bedre bl.a. med hensyn på energibruk og for å unngå fuktproblemer. Praktikere er derfor spesielt velkomne. Norsk bygningsfysikkdag arrangeres i år for tredje gang, og har tidligere blitt svært positivt mottatt av bransjen og hatt god oppslutning.

Årets arrangement har som i fjor fokus både på fukt i bygninger og energi. De nye energikravene i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK) ble innført 1. januar 2007 med en toårig overgangsperiode. Bransjen og forskningsmiljøene har siden da arbeidet videre med aktuelle løsninger for hvordan man kan oppfylle de nye kravene. Nye anbefalinger begynner å foreligge i Byggforskserien, og bransjen er kommet et godt stykke i vei når det gjelder å finne praktiske og økonomisk gunstige løsninger på byggeteknikken og bygningsutformingen.

Anslagsvis 60–80% av alle byggskader skyldes fukt, og inneklimarelaterte helseproblemer knyttet f.eks. til muggvekst gjør hverdagen vanskelig for stadig flere. Selv om fokuset rundt dette temaet er stadig økende, er det fremdeles varierende i hvor stor grad dette har resultert i mer fuktsikker prosjektering og utførelse. Flere av innleggene omhandler derfor hvordan man kan møte denne utfordringen på prosjekterings- og utførelsessiden.

Videre vil det bli gitt endel eksempler på spennende prosjekter fra forskningssiden i Norge.

Arrangementskomité
Arvid Dalehaug, amanuensis, Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk
Arild Gustavsen, professor, dr.ing., Institutt for byggekunst, historie og teknologi, NTNU/SINTEF Byggforsk
Jan Vincent Thue, professor, dr.ing., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

Norsk bygningsfysikkdag arrangeres av Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, og SINTEF Byggforsk.

Seminaret er støttet økonomisk av Husbanken.

Program

09.30 Registrering av deltakere m/kaffe

10.00 Innledning
Jan Vincent Thue, prof., Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU

NYE ENERGIKRAV – NYE LØSNINGER (Møteleder: Jan Vincent Thue)

10.10 Nye anbefalinger fra Byggforsk
Ole Mangor-Jensen, siv.ing., SINTEF Byggforsk
10.30 En bolighusprodusents tilnærming til ny TEK
Ingvar Vorvik, teknisk sjef, Nordbohus
10.50 Varmereflekterende folier
Sivert Uvsløkk, siv.ing., SINTEF Byggforsk

11.10 Kaffepause

11.30 Utnyttelse av termisk masse til klimatisering av bygninger
Tommy Kleiven, dr.ing., SINTEF Byggforsk
11.50 Bedre enn TEK – hva er fremtidens lavenergihus?
Tor Helge Dokka, dr.ing., SINTEF Byggforsk

12.10 Diskusjon

12.30 Lunsj

BYGNINGSFYSIKK I PRAKSIS (Møteleder: Stig Geving)

13.30 Hvem har ansvaret for fuktskadene?
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk
13.50 Ny RIF-veileder for bygningsfysikk i byggeprosjekter
Trond S. Ulriksen, siv.ing., RIF/Multiconsult as
14.10 Kontroll av fukt i utførelsesfasen
Lars-Inge Hallstensson, Dry-IT

14.30 Diskusjon

14.45 Kaffepause

NYHETER FRA FORSKNINGSFRONTEN (Møteleder: Stig Geving)

15.00 Fukt og muggvekst i kompakte tak
Knut Noreng, siv.ing., SINTEF Byggforsk
15.20 Resultater fra Barneastmastudien i Trondheim
Jonas Holme, Ph.D.-stipendiat, SINTEF Byggforsk/NTNU
15.40 Vindusfugingens betydning for luftlekkasjer
Thor-Oskar Relander, Ph.D-stipendiat, NTNU
16.00 Diverse nyheter, oppsummering, avslutning
Stig Geving, dr.ing., SINTEF Byggforsk